► Persoanele beneficiare de pensie de invaliditate
► Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate
► Revizuirea medicală
► Contestarea deciziei medicale
► Serviciile oferite de cabinetele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă

Persoanele beneficiare de pensie de invaliditate

Au dreptul la pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare realizat, cu condiţia pierderii totale sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din diferite cauze, persoanele care:
a. Şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza:
– unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca;
– accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv elevii, ucenicii şi studenţii, în timpul şi din cauza practicii profesionale, respectiv participanţii la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori înlegătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză);
– neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
– satisfacerii serviciul militar ca militar în termen sau militar, cu termen redus, pe durata legal stabilită.
b. Au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap (grav şi accentuat) preexistent calităţii de asigurat şi nevăzătorii.

Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate

Se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă, din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani.
Cererea (descarcă model) şi documentele medicale ale solicitantului se depun la unul din cele două cabinetete de expertiză medicală, situate la Botoşani şi, respectiv, Dorohoi, aparţinând Casei Judeţene de Pensii Botoşani.
În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
În raport cu cerinţele locului de muncă şi cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;
b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt stabilite prinHotărârea de Guvern nr. 400/19 aprilie 2001 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi evaluarea capacităţii de muncă.
În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert ala asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
Decizia medicală se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere, prelungindu-se corespunzător în cazul investigaţiilor sau examinărilor de specialitate suplimentare.

         Revizuirea medicală

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
– prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
– au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

După examinarea medicală a persoanei în cauză şi analizarea documentaţiei medicale prezentate, medicul expert al asigurărilor sociale completează concluziile medicale la revizuire şi emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care stabileşte, după caz:
a). menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b). încadrarea în alt grad de invaliditate;
c). redobândirea capacităţii de muncă.
Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală cuprinde:
a). referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;
b). rezultatele investigaţiilor solicitate;
c). biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente, după caz;
d). datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz;
e). programul recuperator completat de către medicii curanţi.
Pensionarii de invaliditate revizuibili sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale. Neîndeplinirea obligaţiei de urmare a programului recuperator atrage suspendarea plăţii pensiei conform Legii nr. 263/2010, art. 81 alin. (2).

Neprezentarea pensionarului la revizuirea medicală, din motive imputabile acestuia, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

Contestarea deciziei medicale

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise, iniţial,  de Casa Judeţeană de Pensii Botoşani pot fi contestate, în termen de 30 de zile, la comisia medicală de contestaţii, care funcţionează în cadrul Centrului Regional de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă (CREMCM) Iaşi dar şi la Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM) Bucureşti.
În vederea soluţionării, contestaţiile se depun iniţial la registratura CJP Botoşani, instituţie care înaintează, apoi, dosarele medicale către CREMCM Iaşi sau INEMRCM Bucureşti spre competentă soluţionare.
Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării. Ea poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile comisiilor medicale necontestate în termen rămân definitive.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează  aceleaşi proceduri de contestare.

Serviciile oferite de cabinetele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă

Cabinetele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă exercită următoarele atribuţii principale:
– prelungesc concediile medicale peste 90 de zile şi propun Compartimentului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă prelungirea concediului peste 183 de zile;
– emit avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de acţiunile de recuperare, în limitele concediului medical, prevăzute de reglementările în vigoare;
– examinează bolnavii propuşi pentru pensionare de invaliditate, confruntă starea clinică cu diagnosticul, propun şi emit decizii de încadrare sau de neîncadrare în grade de invaliditate;
– efectuează revizuirea medicală a bolnavilor, conform legii;
– dispun efectuarea de investigaţii sociale pentru cazurile problemă;
– participă la întocmirea programului de recuperare şi urmăresc aplicarea acestuia pentru recuperarea capacităţii de muncă şi socio-profesională a pensionarilor de invaliditate din evidenţă;
– stabilesc programe individuale de recuperare, pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale, în funcţie de natura şi prognosticul bolii;
– urmăresc şi verifică modul în care asiguraţii respectă programele de recuperare a capacităţii de muncă;
– propun suspendarea dreptului la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care asiguraţii nu respectă sau nu urmează programul individual de recuperare;
– analizează documentele medicale şi decid încadrarea sau neîncadrarea în grad de invaliditate pentru persoanele care solicită pensie de invaliditate, având domiciliul în alte state ale Uniunii Europene, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii (modificat).