PENSII / Pensia pentru limită de vârstă

 

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonarii prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonarii prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonarii prevăzute în anexa nr. 5 la lege.

 • ianuarie 2011 – ianuarie 2015
VÂRSTA STANDARD STAGIUL COMPLET STAGIUL MINIM
Femei 59 –> 60 ani 28 –> 30 ani 13 –> 15 ani
Bărbați 64 –> 65 ani 30 –> 35 ani 13 –> 15 ani
 • ianuarie 2015 – 2030
Vârsta standard Stagiul complet Stagiul minim
Femei 60 –> 63 ani 30 –> 35 ani 15 ani
Bărbaţi 65 ani 35 ani 15 ani

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru anumite categorii de asiguraţi

A. Asiguraţii care care şi-au desfaşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă, în grupele I şi II de muncă şi au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârsta, cu reducerea vărstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos

Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite, grupele I şi II de muncă (ani impliniţi) Reducerea vârstei standard de pensionare cu
ani luni
6 1
8 1 6
10 2
12 2 6
14 3
16 3 6
18 4
20 4 6
22 5
24 5 6
26 6
28 6 6
30 7
32 7 6
35 8

B. Asiguraţii care şi-au desfaşurat activitatea în condiţii speciale de muncă, cei prevăzuţi la art. 30 alin. (1) şi în anexa 1, anexa 2 şi în unităţile din anexa 3, şi care au realizat stagiul complet de cotizare, au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului de mai jos

Stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale (ani împliniţi) Reducerea vârstei standard de pensionare cu
ani luni
2 1
3 1 6
4 2
5 2 6
6 3
7 3 6
8 4
9 4 6
10 5
11 5 6
12 6
13 6 6
14 7
15 7 6
16 8
17 8 6
18 9
19 9 6
20 10
21 10 6
22 11
23 11 6
24 12
25 12 6
26 si peste 13
  1. Art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 reglementeaza excepţii privind reducerea vârstei standard de pensionare pentru următoarele categorii:

   • Asiguraţii care au desfăşurat activitate în condiţii speciale în UNITĂŢI MINIERE
Stagiu necesar – în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în aceste condiţii
Reducere vârstă – beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani
Vârsta – vârsta standard redusă de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani
   • Asiguraţii care au desfăşurat ACTIVITATE ARTISTICĂ în următoarele profesii conform anexa 4 la lege
Profesie – Balerin
– Dansator
– Acrobat
– Jongler
– Clovn
– Călăreţ de circ
– Dresor de animale sălbatice
– Solist vocal de operă şi de operetă
– Instrumentist la instrumente de suflat
– Cascador
Stagiu necesar – stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani
Reducere vârstă – beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani
Vârsta – Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 50 de ani cu excepţia balerinilor şi acrobaţilor pentru care vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi
   • Asiguraţii care au desfăşurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii
Stagiu necesar – stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiaţii
Reducere vârstă – beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă
Vârsta – indifferent de vârstă
  1. Persoanele asigurate care au realizat un STAGIU DE COTIZARE ÎN CONDIŢII DE HANDICAP PREEXISTENT CALITĂŢII DE ASIGURAT, în funcţie de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a vârstelor standard de pensionare, astfel
Reducere vârstă Grad handicap Stagiu necesar
15 Handicap grav O treime (1/3) din stagiul complet
10 Handicap accentuat Doua treimi (2/3) din stagiul complet
10 Handicap mediu Stagiu complet
 1. Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat asiguraţii cu stagiul complet de cotizare, cărora li s-au stabilit drepturi privind vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat.

IMPORTANT: Reducerea totală a vârstei standard, rezultată din aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 şi/sau a altor acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani.
Vârstele de pensionare astfel reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru cadrele militare în activitate, soldaţii si gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale

Acte necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă

 • cerere tip;
 • cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă
 • carnetul de muncă;
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori;
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie;
 • livretul militar;
 • diploma de absolvire a învaţământului universitar şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • adeverinţă privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii;
 • procura specială, pentru mandatar;
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011;

Depunerea dosarului pentru inscrierea la pensie

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite sau a curatorului acesteia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiții, la Casa de Pensii în raza careia domiciliază persoana.

Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.

Cererea de pensionare, depusă in conditiile de mai sus, poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

Dovedirea stagiului de cotizare, a timpului lucrat in grupe de munca, a sporurilor permanente

Dovedirea stagiilor de cotizare se face cu carnetul de muncă şi/sau cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Găsiţi modelul adeverinţei aici.

Adeverinţe pentru grupe de muncă – Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă incadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, se intocmesc potrivit modelului prevăzut aici, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate in evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive. Pentru a fi valorificată, adeverinţa se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevazute.

Angajatorii sau alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să elibereze aceste adeverinţe, in termen de 30 de zile de la data solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.

Dovedirea sporurilor cu caracter permanent care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie sunt cele prevăzute aici. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente.

– denumirea angajatorului;

– datele de identificare a persoanei;

– perioada în care s-a desfăşurat activitatea, cu indicarea datei de începere şi de încetare a acesteia;

– funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;

– denumirea sporurilor, procentului sau suma acordată;

– perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.

*** Angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzatori de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează in vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie.

Dovada absolvirii cursurilor de zi ale unor instituţii de invătământ superior şi a duratei normale a studiilor se face cu diploma insoţită de foaia matricola sau adeverinţa din care să rezulte forma de invătământ, durata normala şi perioada studiilor.