FORMULARE PENSII NAȚIONALE

Cerere                                                   Privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţial
Cerere                                                   Pentru acordarea pensiei de invaliditate
Cerere                                                   Pentru acordarea pensiei de urmaş
Declarație pe propria răspundere  Anexă la cererea privind acordarea unei pensii naționale
Cerere                                                  Pentru trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă
Cerere                                                  Pentru trecerea de la pensia anticipată/anticipată parţial la pensia pentru limită de vârstă
Cerere                                                  Pentru recalcularea pensiei prin valorificarea stagiului de cotizare, grupelor
G                                                           de muncă, salariilor, sporurilor 
Cerere
                                                  Pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat
Cerere                                                  Privind optarea persoanei cu handicap pentru asistent personal, indemnizație lunară
D                                                           (art. 43 din Legea nr. 448/2006) sau indemnizație de însoțitor (art. 77 din Legea
N                                                           nr. 263/2010)
Notă                                                     Privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru
N                                                           încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. …./……. (Anexa nr. 1 la Norme)
Lista
                                                     Asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului  normal de lucru din
L                                                            luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr. …../……., emis de
M                                                           Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (Anexa nr. 2 la Norme)
Adeverinţă
                                          Privind încadrarea în condiții de muncă (Anexa nr. 3 la Norme)
Lista                                                     Unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare,
C                                                            Copşa Mică, Zlatna şi a localităţilor componente (Anexa nr. 4 la Norme)
Adeverință                                          Privind datele din Registrul național de evidență a persoanelor (Anexa nr. 5 la Norme)
Adeverință                                          Privind încadrarea în grupa I de muncă (Anexa nr. 12 la Norme)
Adeverință                                          Privind încadrarea în grupa I de muncă, cu preluarea locului de muncă (Anexa nr. 13
L                                                            la Norme)
Adeverință                                           Privind încadrarea în grupe de muncă (Anexa nr. 14 la Norme)
Adeverință                                           Privind sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuții tarifare care, potrivit legislaţiei
A                                                            anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care
S                                                             se utilizează la determinarea punctajului mediu anual (Anexa nr. 15 la Norme)
Adeverință                                           Privind sporul pentru munca prestată în timpul nopții (Anexa nr. 16 la Norme)
Declarație pe propria răspundere  Pentru urmașii studenți
Cerere                                                   De achitare a drepturilor restante prin mandat poștal/cont curent personal
Cerere                                                   Pentru plata sumelor cuvenite și neîncasate de către pensionarul decedat
Cerere                                                   Pentru plata prestațiilor
Cerere                                                   Transfer dosar de pensie în alt județ

FORMULARE LEGI SPECIALE

Cerere
Cerere
Cerere
Declaraţie
Pentru acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 189/2000
Pentru acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 309/2002
Pentru acordarea ajutorului lunar în temeiul Legii nr. 578/2004, cu modificările şi completările ulterioare
Anexă la cererea pentru acordarea ajutorului lunar în temeiul Legii nr. 578/2004

FORMULARE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Cerere Pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă

FORMULARE PENTRU ASIGURAŢI

Contract
Act adițional
Cerere
Cerere

Cerere
De asigurare socială conform Legii nr. 263/2010
La contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010
Pentru rezilierea contractului de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010
Pentru eliberarea adeverinței privind datele necesare determinării stagiului de cotizare
și a punctajului mediu realizat în sistemul public de pensii
Pentru eliberarea unei notificări a calității de neasigurat în sistemul de securitate socială
din România

FORMULARE BILETE DE TRATAMENT

Cerere
Declarație
Adeverință
Pentru eliberarea biletelor de tratament balnear
În vederea acordării biletelor de tratament balnear
De salariat în vederea acordării biletelor de tratament balnear

FORMULARE AJUTOR DE DECES

Cerere
Cerere
Declarație pe propria răspundere
Adeverință
Declarație pe propria răspundere
Pentru acordarea acordarea ajutorului de deces – pensionari și membri de familie ai acestora
Pentru acordarea acordarea ajutorului de deces – asigurați și membri de familie ai acestora
Privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea
Model adeverință eliberată de angajator privind calitatea de asigurat
Privind lipsa calității de asigurat sau pensionar a membrului de familie decedat

FORMULARE PENSII INTERNAȚIONALE

RO 202
RO 203
RO 204
E 207
Cerere
Cerere
Cerere
Certificat de viață (HUN)
Certificat de viață (ENG)
Certificat de viață (FR)
Certificat de viață (GER)
Certificat de viață (IT)
Certificat de viață (ES)
Declarație de transfer în străinătate
Declarație pe propria răspundere
Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe
Instrumentarea unei cereri de pensie de urmaş
Instrumentarea unei cereri de pensie de invaliditate
Certificat privind cariera de asigurat
De pensie pentru limită de vârstă (Israel)
Pentru pensie de urmaş (Israel)
Pentru pensie de invaliditate (Israel)
Életbizonyitvany, Anexa 2 (2. Melléklet)
Life Certificate, Anexa 2 (Annex 2)
Certificat de Vie, Anexa 2 (Anexe 2)
Lebensbescheinigung, Anexa 2 (Anlage 2)
Certificato di Esistenza in Vita, Anexa 2 (Allegato 2)
Certificato fe de Vida, Anexa 2 (Anexo 2)
Al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului unitar de pensii publice
Pentru determinarea statului de ședere obișnuită în cazul persoanelor care intră sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte

FORMULARE PENTRU PRESTAȚII ȘI SERVICII – AMBP

Cerere
Centralizator
Adeverință
Pentru solicitarea drepturilor în baza Legii nr. 346/2002 (Anexa nr. 1)
Privind certificatele de concediu medical (Anexa nr. 2)
Privind câștigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)