CERERI, ADEVERINȚE, DECLARAȚII ȘI ALTE FORMULARE TIPIZATE

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevăzute de legislația din domeniul de activitate al Casei Județene de Pensii Botoșani, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituția noastră.

1. Pensii naționale

2. Pensii de serviciu și indemnizații reglementate de legi cu caracter special

3. Expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă

4. Evidență contribuabili

5. Bilete de tratament balnear

6. Ajutoare de deces

7. Pensii internaționale

8. Accidente de muncă și boli profesionale

9. Comunicare și relații publice

 

1. PENSII NAȚIONALE

Cerere (pdf/ doc) pentru depunerea Anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii
Adeverință (pdf) privind venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat, utilizat la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 (Anexa nr. 6 la Legea nr. 360/2023)
Cerere (pdf / doc) privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale
Cerere (pdf / doc) pentru acordarea pensiei de invaliditate
Cerere (pdf / doc) pentru acordarea pensiei de urmaş
Declarație pe propria răspundere (pdf / doc) – anexă la cererea privind acordarea unei pensii naționale
Cerere (pdf / doc) pentru trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă
Cerere (pdf / doc) pentru trecerea de la pensia anticipată/anticipată parţial la pensia pentru limită de vârstă
Cerere (pdf / doc) pentru recalcularea pensiei prin valorificarea stagiului de cotizare, grupelor de muncă, salariilor, sporurilor 
Cerere (pdf / doc) pentru plata sumelor cuvenite și neîncasate de către pensionarul decedat
Cerere (pdf / doc) privind optarea persoanei cu handicap pentru asistent personal, indemnizație lunară (art. 43 din Legea nr. 448/2006) sau indemnizație de însoțitor (art. 77 din Legea nr. 263/2010)
Notă (pdf / doc) privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în  condiţii speciale nr. …./……. (Anexa nr. 1 la Norme)
Lista (pdf / doc) asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului  normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr. …../……., emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (Anexa nr. 2 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind încadrarea în condiții de muncă (Anexa nr. 3 la Norme)
Lista (pdf / doc) unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi a localităţilor componente (Anexa nr. 4 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind datele din Registrul național de evidență a persoanelor (Anexa nr. 5 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind încadrarea în grupa I de muncă (Anexa nr. 12 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind încadrarea în grupa I de muncă, cu preluarea locului de muncă (Anexa nr. 13 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind încadrarea în grupe de muncă (Anexa nr. 14 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuții tarifare care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual (Anexa nr. 15 la Norme)
Adeverință (pdf / doc) privind sporul pentru munca prestată în timpul nopții (Anexa nr. 16 la Norme)
Declarație pe propria răspundere (pdf / doc) pentru urmașii studenți
Cerere (pdf / doc) pentru achitarea drepturilor restante prin mandat poștal/cont curent personal
Cerere (pdfdoc) pentru plata prestațiilor
Cerere (pdf / doc) pentru transferul dosarului de pensie în alt județ

2. PENSII DE SERVICIU ȘI INDEMNIZAȚII REGLEMENTATE DE LEGI CU CARACTER SPECIAL

Cerere (pdf) de stabilire/recalculare a pensiei de serviciu, conform Legii nr. 47/1992
Cerere (pdf) de stabilire/recalculare a pensiei de serviciu, conform Legii nr. 35/1997
Cerere (pdf / doc) pentru acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 189/2000
Cerere (pdf / doc)
pentru acordarea indemnizației prevăzute de Legea nr. 309/2002
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004, luptătorilor răniți și/sau luptătorilor retinuți
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004, luptătorilor remarcați prin fapte deosebite
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004, soțului supraviețuitor al eroului-martir
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004, urmașilor de erou martir (părinte)
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004, urmașilor de erou martir (copii minori, elevi sau studenți)
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației reparatorii cuvenite în baza Legii nr. 341/2004, urmașilor de erou martir (copii majori care nu realizează venituri din motive neimputabile lor)
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 109/2005
Cerere (pdf) pentru acordarea indemnizației lunare potrivit Legii nr. 8/2006
Cerere (pdf) pentru stabilirea calității de beneficiar al Legii nr. 154/2021
Cerere (pdf / doc) de stabilire/recalculare/actualizare a pensiei de serviciu/pensiei de urmaș, conform Legii nr. 303/2022

3. EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Cerere (pdf / doc) pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă (Anexa nr. 10)
Referat medical (pdf) – Anexa nr. 5
Adeverință (pdf) privind numărul de zile de concediu medical (Anexa nr. 7)

4. EVIDENȚĂ CONTRIBUABILI

Contract de asigurare (pdf), conform Legii nr. 263/2010
Act adițional (pdf) la contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010
Cerere (pdf / doc) de reziliere a contractului de asigurare încheiat în baza Legii nr. 263/2010
Contract de asigurare (pdf / doc), conform OUG nr. 163/2020
Act adițional (pdf / doc) la contractul de asigurare socială încheiat în baza OUG nr. 163/2020
Declarație (pdf / doc) încheiată conform OUG nr. 163/2020
Cerere (pdf / doc) pentru eliberarea adeverinței privind datele necesare determinării stagiului de cotizare și a punctajului mediu realizat în sistemul public de pensii
Cerere (pdf / doc) pentru eliberarea unei notificări a calității de neasigurat în sistemul de securitate socială din România

5. BILETE DE TRATAMENT BALNEAR

Cerere (pdf) pentru eliberarea biletelor de tratament balnear
Declarație (pdf) în vederea acordării biletelor de tratament balnear
Adeverință (pdf / doc) de salariat în vederea acordării biletelor de tratament balnear

6. AJUTOARE DE DECES

Cerere (pdf / doc) pentru acordarea ajutorului de deces – pensionari și membri de familie ai acestora
Cerere (pdf / doc) pentru acordarea ajutorului de deces – asigurați și membri de familie ai acestora
Declarație pe propria răspundere (pdf / doc) privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea
Adeverință (pdf / doc) model adeverință eliberată de angajator privind calitatea de asigurat

Declarație pe propria răspundere (pdf / doc) privind lipsa calității de asigurat sau pensionar a membrului de familie decedat

7. PENSII INTERNAȚIONALE

RO 202 (pdf / doc)cerere de pensie de bătrâneţe
RO 203 (pdf / doc)cerere de pensie de urmaş
RO 204 (pdf / doc)cerere de pensie de invaliditate
E 207 (pdf / doc) – certificat privind cariera de asigurat

MD/RO 202 (pdf / doc) – cerere pentru pensie limită de vârstă/pensie anticipată/anticipată parțială (Republica Moldova)
MD/RO 203 (pdf / doc) – cerere pentru pensie de urmaș (Republica Moldova)
MD/RO 204 (pdf / doc) – cerere pentru pensie de invaliditate (Republica Moldova)
MD/RO 207 (pdf / doc) – declarație privind activitatea asiguratului (Republica Moldova)

Cerere (pdf – var. 1) – de pensie pentru limită de vârstă (Israel)
IL/RO 202 (pdf / doc – var. 2) – Cerere de pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/anticipată parțială (Israel)

Cerere (pdf – var. 1) – pentru pensie de urmaş (Israel)
IL/RO 203 (pdf / doc – var. 2) – Cerere pentru pensie de urmaș (Israel)

Cerere (pdf / doc var. 1) – pentru pensie de invaliditate (Israel)
IL/RO 204 (pdf / doc – var. 2) – Cerere pentru pensie de invaliditate (Israel)
IL/RO 207 (pdf / doc) – declarație privind activitatea asiguratului (Israel)


CAN/RO 202 (pdf / doc) – cerere pentru pensie limită de vârstă/pensie anticipată/anticipată parțială (Canada)

CAN/RO 203 (pdf / doc) – cerere pentru pensie de urmaș (Canada)
CAN/RO 204 (pdf / doc) – cerere pentru pensie de invaliditate (Canada)
CAN/RO 207 (pdf / doc) – declarație privind activitatea asiguratului (Canada)

Certificat de viață (HUN) (pdf / doc)Életbizonyitvany, Anexa 2 (2. Melléklet)

Certificat de viață (ENG) (pdf / doc)Life Certificate, Anexa 2 (Annex 2)
Certificat de viață (FR) (pdf / doc)Certificat de Vie, Anexa 2 (Anexe 2)
Certificat de viață (GER) (pdf / doc)Lebensbescheinigung, Anexa 2 (Anlage 2)
Certificat de viață (IT) (pdf / doc)Certificato di Esistenza in Vita, Anexa 2 (Allegato 2)
Certificat de viață (ERS) (pdf / doc)Certificato fe de Vida, Anexa 2 (Anexo 2)

Declarație de transfer în străinătate (pdf / doc) al drepturilor cuvenite în cadrul sistemului unitar de pensii publice

Declarație pe propria răspundere (pdf) pentru determinarea statului de ședere obișnuită în cazul persoanelor care intră sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte

8. ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

Cerere (pdf / doc) privind solicitarea de către angajator a decontării indemnizației pentru incapacitate de muncă, în baza Legii nr. 346/2002 (Anexa nr. 1)
Centralizator (pdf / doc) privind certificatele de concediu medical (Anexa nr. 2)
Adeverință (pdf / doc) privind câștigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3)
Cerere (pdf) pentru acordarea de dispozitive medicale (Anexa nr. 8)
Cerere (pdf) de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională (Anexa nr. 10)
Cerere (pdf / doc) privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale – indemnizații, compensație pentru atingerea integrității, despăgubire în caz de deces  (Anexa nr. 13)
Cerere (pdf) de rambursare a cheltuielilor (Anexa nr. 15)

9. COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Cerere (pdf) de acreditare mass-media
Formular-tip (pdf)
– cerere de informaţii de interes public (Anexa la HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001)

Reclamație administrativă (pdf) – Model 1 (Anexa la HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001)
Reclamație administrativă (pdf) – Model 2 (Anexa la HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001)