REVIZUIREA MEDICALĂ

 

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

 • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
 • au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

După examinarea medicală a persoanei în cauză şi analizarea documentaţiei medicale prezentate, medicul expert al asigurărilor sociale completează concluziile medicale la revizuire şi emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care stabileşte, după caz:

 • menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
 • încadrarea în alt grad de invaliditate;
 • redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală cuprinde:

 • referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;
 • rezultatele investigaţiilor solicitate;
 • biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente, după caz;
 • datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz;
 • programul recuperator completat de către medicii curanţi.

Pensionarii de invaliditate revizuibili sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale. Neîndeplinirea obligaţiei de urmare a programului recuperator atrage suspendarea plăţii pensiei conform Legii nr. 263/2010, art. 81 alin. (2).

Neprezentarea pensionarului la revizuirea medicală, din motive imputabile acestuia, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.