PENSII COMUNITARE

 

În relațiile dintre statele membre s-au aplicat prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408 / 1971 și 574 / 1972, până la data de 30 aprilie 2010, înlocuite, începând cu data de 01 mai 2010, de Regulamentul (CE) nr. 883 / 2004 și de Regulamentul (CE) nr. 987 / 2009. În relația cu statele Spațiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) și cu Elveția Regulamentele (CE) nr. 883 / 2004 și 987 / 2009 sunt aplicabile începând cu 01 iunie 2012, respectiv 01 aprilie 2012.

Pentru aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883 / 2004 și 987 / 2009, precum și ale Regulamentelor (CEE) nr. 1408 / 1971 și 574 / 1972, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) îndeplinește rolul de organism de legătură în materie de pensii, asigurând comunicarea inter-instituțională, CNPP neavând atribuții legate de stabilirea și plata pensiilor în sistemul public de pensii din România, atribuții ce revin exclusiv caselor teritoriale / sectoriale de pensii, în calitatea de instituții competente.

În România, cadrul legal în domeniul pensiilor este reprezentat, în prezent, de Legea nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la data de 01 ianuarie 2011.

Dacă domiciliați pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneți cererea de pensie la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituția competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.

Cererea va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română în vederea acordării drepturilor de pensie.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care nu sunteți în posesia documentelor de vechime în muncă, este necesar să vă adresați, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

Pentru depunerea cererii pentru acordarea prestațiilor de pensie în România, persoana interesată trebuie să îndeplinească formalitățiile cerute de legislația română în vigoare și să furnizeze toate informațiile relevante și documentele justificative:

 • carnet de muncă;
 • adeverință / e de vechime în muncă;
 • adeverințe / e privind condițiile de muncă deosebite / speciale;
 • diplome de studii superioare;
 • livret militar;
 • acte de stare civilă;
 • cod de asigurare socială;
 • orice alte acte necesare categoriei de pensie solicitate.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei;
 • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Actele vor avea număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Dacă ați desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre puteți solcita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vogoare în vigoare în România, cât și potrivit legislației celuilalt stat membru implicat.

Stabilirea drepturilor de pensii internaționale

Persoane de contact:
– Alexandru SAVIN: tel. 0725 / 940714; e-mail botosani.pi@cnpp.ro / alexandru.savin@cnpp.ro
– Aura-Loredana DUPIR: tel. 0725 / 940714; e-mail aura.dupir@cnpp.ro

Plata drepturilor de pensii internaționale / Certificate de viață:

Persoane de contact:
– Mihaela-Vasilica ALUNCĂRIȚE, șef serviciu: tel. 0725 / 940620; e-mail mihaela.aluncarite@cnpp.ro
– Doina COJOCARIU: tel. 0725 / 940716; e-mail doina.cojocariu@cnpp.ro