Munca legală, un prim pas spre o pensie decentă
Legal work – 1st step to a proper pension


Ghidul lucrătorilor români în Norvegia
elaborat în cadrul proiectului „Eficientizarea serviciilor oferite de Casa Naţională de Pensii Publice lucrătorilor migranţi, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială”, proiect finanţat în totalitate din „Fondul pentru Relaţii Bilaterale la Nivelul Programului RO18 Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţi locale şi regionale române şi norvegiene”.

================================================================================================

Documentul portabil A1

Pensii comunitare

Documentul portabil A1 (angajatori și lucrători independenți)

Documentul portabil A1 dovedește menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (România), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. Într-un astfel de caz devine aplicabilă regula generală  în domeniu – cea a asigurării conform legislației locului de desfășurare a activității.

Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă.

Documente necesare în cazul angajatorilor

 1. Certificatul de înregistrare a societății;
 2. Certificatul de atestare fiscală;
 3. Adeverință de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, respectiv declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariați;
 4. Certificatul constatator privind situația angajatorului, emis pentru luna în curs;
 5. Situații financiare actuale ale solicitantului din România;
 6. Declarație pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în România și cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înființării;
 7. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 8. Contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 9. Contractul / antecontractul încheiat între angajatorul din România și angajatorul din statul de angajare, precum și traducerea autorizată;
 10. Declarația lunară D112 (anexa 1.1 și anexa 1.2);
 11. Cartea de identitate / buletinul de identitate din România al salariatului / ților;
 12. Contractul individual de muncă al salariatului / ților;
 13. Adeverința privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
 14. Declarație pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 și E 102, documente portabile A1.

 Documente necesare în cazul lucrătorilor independenți

 1. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului și autorizare a funcționării;
 2. Cetificatul de atestare fiscală;
 3. Certificatul constatator, pentru luna în curs;
 4. Situații financiare actuale ale solicitantului din România, în care să fie înregistrate informații privind veniturile brute realizate în România și în statul de angajare (se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere și / sau registrul de încasări și plăți, semnate și ștampilate);
 5. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 6. Contractul / ele sau antecontractul / ele încheiat  / e de lucrătorului independent privind activitatea din statul de angajare, precum și traducerea autorizată;
 7. Dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 8. Dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
 9. Dovada Asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru șomaj;
 10. Cartea de identitate / buletinul de identitate din România al lucrătorului independent în cauză;
 11. Adeverința privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
 12. Declarație pe propria răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formularul E 101 și E 102, documente portabile A1.

Pluriactivitatea desemnează situația în care un lucrător desfășoară simultan sau alternativ activități salariate și / sau independente pe teritoriul a două sau mai multor state membre.

Pentru a se face deosebire între situațiile de detașare și situațiile de pluriactivitate un element decisiv avut în vedere îl reprezintă durata activității din unul sau mai multe state membre.

În acest scop, instituția competentă face o evaluare generală, a tuturor elementelor de fapt pertinente, inclusiv a celor legate de locul de muncă.

Situațiille de pluriactivitate vizează în special activitățiile desfășurate de anumite categorii socio-profesionale, precum personalul aeronautic civil navigant, șoferi de tir, conducători de teren, experți IT care desfășoară activități în mod alternativ sau simultan pe teritoriul mai multor state membre, activități desfășurate prin natura lor, pe teritoriul mai multor state membre, etc.

Dosarele de emitere a documentelor portabile A1 pot fi depuse luni sau joi la sediul Casei Naționale de Pensii Publice, în cadrul programului de audiențe cu publicul acordate de către salariații Direcției Relații Internaționale sau pot fi transmise prin intermediul poștei / serviciilor de curierat rapid.

Date de contact

Casa Națională de Pensii Publice,
Direcția Relații Internaționale,
Str. Latină nr. 8, sector 2,
București, cod poștal 020793
DRE.CNPAS@CNPAS.ORG
Telefon: 0040213118047
Program de audiențe:
Telefonice: Marți, Miercuri și Vineri,
Orele 10.00 – 14.00
La sediul instituției: Luni și Joi,
Orele 8.30 – 16.00
Informații suplimentare pe pagina web: WWW.CNPAS.ORG

Pensii comunitare

În relațiile dintre statele membre s-au aplicat prevederile Regulamentelor (CEE) nr. 1408 / 1971 și 574 / 1972, până la data de 30 aprilie 2010, înlocuite, începând cu data de 01 mai 2010, de Regulamentul (CE) nr. 883 / 2004 și de Regulamentul (CE) nr. 987 / 2009. În relația cu statele Spațiului Economic European (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) și cu Elveția Regulamentele (CE) nr. 883 / 2004 și 987 / 2009 sunt aplicabile începând cu 01 iunie 2012, respectiv 01 aprilie 2012.

Pentru aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883 / 2004 și 987 / 2009, precum și ale Regulamentelor (CEE) nr. 1408 / 1971 și 574 / 1972, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) îndeplinește rolul de organism de legătură în materie de pensii, asigurând comunicarea inter-instituțională, CNPP neavând atribuții legate de stabilirea și plata pensiilor în sistemul public de pensii din România, atribuții ce revin exclusiv caselor teritoriale / sectoriale de pensii, în calitatea de instituții competente.

În România, cadrul legal în domeniul pensiilor este reprezentat, în prezent, de legea nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la data de 01 ianuarie 2011.

Dacă domiciliați pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneți cererea de pensie la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituția competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.

Cererea va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română în vederea acordării drepturilor de pensie.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care nu sunteți în posesia documentelor de vechime în muncă, este necesar să vă adresați, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

Pentru depunerea cererii pentru acordarea prestațiilor de pensie în România, persoana interesată trebuie să îndeplinească formalitățiile cerute de legislația română în vigoare și să furnizeze toate informațiile relevante și documentele justificative:

 • carnet de muncă;
 • adeverință / e de vechime în muncă;
 • adeverințe / e privind condițiile de muncă deosebite / speciale;
 • diplome de studii superioare;
 • livret militar;
 • acte de stare civilă;
 • cod de asigurare socială;
 • orice alte acte necesare categoriei de pensie solicitate.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

 • denumirea angajatorului;
 • datele de identificare a persoanei;
 • perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
 • menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
 • funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 • salariul tarifar de încadrare;
 • denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 • perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat.

Actele vor avea număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Dacă ați desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre puteți solcita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vogoare în vigoare în România, cât și potrivit legislației celuilalt stat membru implicat.