● Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normatice și prorogarea unor termene și H.G. nr. 937/20018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În perioada 2019 – 2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru decembrie 2018 următoarele drepturi:

  • Indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, rebuplicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizația prevăzută de legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
  • Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
  • Indemnizațiile stabilite în baza legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni- august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și, începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și va fi 1.265 lei.

Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, acordată conform O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 640 lei, iar începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și va fi de 704 lei.

În anul 2019 indicele de corecție, prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20.

Începând cu 1 ianuarie 2019 nivelul minim al venitului lunar asigurat, în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, este de 2.080 lei, pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.

Indemnizația lunară acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, care reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, nu poate depăși suma de 4.160 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019.

 

Compartiment comunicare şi relaţii publice

● Informare legislativă – OSG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În Monitorul Oficial nr. 387/07.05.2018, Partea I, a fost publicat Ordinul Secretariatului Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
La data intrării în vigoare a noului Ordin, OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Noutăţile şi completările aduse de OSG nr. 600/2018 pot fi analizate consultând actul normativ.

● Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele:
• 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
• 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
• 3.131 lei: 1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018;
• 4.162 lei: începând cu data de 6 ianuarie 2018.
Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de:

Luna ianuarie 2018:
• Venit nimim asigurat: 1.403 lei;
• Cuantum contribuție: 351 lei;
Începând cu luna februarie 2018:
• Venit minim asigurat: 1.457 lei;
• Cuantum contribuție 364 lei;

IV. Valoarea punctului de pensie este de:
• 1.000 lei: 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
• 1.100 lei: 1 iulie – 31 decembrie 2018.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2018 este de 1,15.

VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:
1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018:
• 3.131 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 1.566 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

începând cu data de 6 ianuarie 2018:
• 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
• 520 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 640 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:
• 800 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 880 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/03.01.2018;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi legale aplicabile în anul 2018.