● Precizări referitoare la aplicarea prevederilor OUG nr. 163/2020 (cumpărare de vechime)

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani, a intrat în vigoare la data de 28.09.2020. 
Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în perioada 28.09.2020 – 31.08.2021. În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate.
2. În temeiul acestui act normativ, contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
– nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
– nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
– nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
3. Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare.
Contractul de asigurare socială (model) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.
4. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:
– actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
– declaraţia pe propria-răspundere (model);
– procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.
Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.
5. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. 
Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate, este de 2.230 lei.
Cota contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.
!! În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate.
Cele două variabile noi vor fi utilizate doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ care modifică aceste variabile.
6. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2021.
Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii. 
7. Contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile OUG nr. 163/2020 îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime.
În situaţia în care, la data de 31.08.2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.
După data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, nu se mai poate încheia act adiţional la acesta.
În situaţia în care după data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, persoana interesată doreşte să se asigure în condiţiile OUG nr. 163/2020 pentru o nouă perioadă, poate încheia un nou contract de asigurare socială, cu condiţia ca perioadele de asigurare cumulate din cele două contracte de asigurare socială să nu depăşească 6 ani.  
Casa Națională de Pensii Publice
Direcţia Comunicare și Relaţii Publice

● Comunicat MMPS privind plata retroactivă pentru cel mult 6 ani de vechime în muncă și valorificarea unor informații din arhiva electronică pentru stabilirea pensiei, aprobate de Guvern

Persoanele care nu au calitatea de pensionar și care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuția la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani. De asemenea, în situații excepționale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 ar putea fi valorificate în baza informațiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice, dacă acestea sunt complete.

Cele două măsuri au fost aprobate de Guvern printr-o Ordonanță de Urgență care modifică și completează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Astfel, cetățenii români din țară sau din străinătate, care nu au fost pensionari, și care nu au fost asigurați în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2021, un contract de asigurare prin care își pot plăti retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

Această măsură luată de Guvern dă posibilitatea obținerii dreptului la pensie și persoanelor care, deși au vârsta de pensionare, nu au stagiul minim de cotizare pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă.

Persoanele solicitante trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din țară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială. 

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuție potrivit Codului fiscal este de 25 % în anul 2020.

Plata contribuției se poate face într-o singură tranșă sau în tranșe lunare, până la 31 august 2021.

O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepțional, informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice, arhivă creată prin HG nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de muncă scanate. Din păcate, activitatea de scanare nu a fost complet și corect executată, astfel încât să poată fi utilizate toate informațiile din carnetele de muncă pentru orice persoană care astăzi ar fi avut nevoie.

Decizia Executivului vine în sprijinul persoanelor care în prezent sunt în imposibilitatea de a dovedi stagiile de cotizare și veniturile pe care le-au realizat în timpul activității profesionale, din cauza unor situații excepționale cum ar fi distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă.

Astfel, în baza unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului că nu deține carnetul de muncă sau că este degradat, dacă informațiile introduse în baza de date sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 va putea fi valorificată pentru stabilirea drepturilor la pensie.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul


Actualizare
:
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 883 din 28 septembrie 2020
Data intrării în vigoare: 28 Septembrie 2020

● Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normatice și prorogarea unor termene și H.G. nr. 937/20018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În perioada 2019 – 2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru decembrie 2018 următoarele drepturi:

  • Indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, rebuplicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizația prevăzută de legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
  • Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
  • Indemnizațiile stabilite în baza legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni- august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și, începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și va fi 1.265 lei.

Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, acordată conform O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 640 lei, iar începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și va fi de 704 lei.

În anul 2019 indicele de corecție, prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20.

Începând cu 1 ianuarie 2019 nivelul minim al venitului lunar asigurat, în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, este de 2.080 lei, pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.

Indemnizația lunară acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, care reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, nu poate depăși suma de 4.160 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019.

 

Compartiment comunicare şi relaţii publice

● Informare legislativă – OSG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În Monitorul Oficial nr. 387/07.05.2018, Partea I, a fost publicat Ordinul Secretariatului Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
La data intrării în vigoare a noului Ordin, OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Noutăţile şi completările aduse de OSG nr. 600/2018 pot fi analizate consultând actul normativ.

● Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele:
• 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
• 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
• 3.131 lei: 1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018;
• 4.162 lei: începând cu data de 6 ianuarie 2018.
Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de:

Luna ianuarie 2018:
• Venit nimim asigurat: 1.403 lei;
• Cuantum contribuție: 351 lei;
Începând cu luna februarie 2018:
• Venit minim asigurat: 1.457 lei;
• Cuantum contribuție 364 lei;

IV. Valoarea punctului de pensie este de:
• 1.000 lei: 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
• 1.100 lei: 1 iulie – 31 decembrie 2018.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2018 este de 1,15.

VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:
1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018:
• 3.131 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 1.566 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

începând cu data de 6 ianuarie 2018:
• 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
• 520 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 640 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:
• 800 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 880 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/03.01.2018;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi legale aplicabile în anul 2018.