Organizarea sistemului public de pensii are la bază principiul contributivităţii.

Astfel, din fondurile de asigurări sociale constituite pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, se acordă asiguraţilor drepturi de asigurări sociale:

• pensii;
• tratament balnear;
• bilete de odihnă;
• ajutor de deces.

În sistemul public de pensii, asiguraţii sunt clasificaţi în două categorii:
facultativ, prin încheierea între persoana interesată şi casa teritorială de pensii a unui contract de asigurare socială;
<< Despre contractul de asigurare socială >>

obligatoriu (titlul IX^2 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reglementând în acest sens obligativitatea plăţii contribuţiei de asigurări sociale), din care fac parte:
– persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract inpidual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
– funcţionarii publici;
– cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
– persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe, precum şi din contracte/convenţii încheiat potrivit Codului civil;
– persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
– persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
– persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

* administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
* membri ai întreprinderii inpiduale şi întreprinderii familiale;
* persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
* persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
* alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
(Aceste persoane sunt obligate să depună la casa de pensii declaraţia inpiduală de asigurare)
Începând cu 01 iulie 2012 competenţa de administrare a contribuţiei de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu declaraţie inpiduală de asigurare revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin unităţiile sale teritoriale.
<< Despre declaraţia individuală de asigurare >>
– cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu stat special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat.

În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator sau asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii care au încheiat contract de asigurare socială sau declaraţie inpiduală de asigurare.
Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de CNPP şi de casele de pensii sectoriale. Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor, contra cost. Tariful serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPP şi casele de pensii sectoriale.

La cererea asiguraţilor (descarcă model), casele teritoriale de pensii pot elibera adeverinţe privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu realizat în sistemul public de pensii.

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul:

a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
g) a fost elev al unei şcoli militare / şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
         
Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
Asiguraţii beneficiază de perioadele asimilate dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile legii.
Perioadele asimilate se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de lege.