Depunerea declaraţiei individuale de asigurare

          Administratorii sau managerii, care au încheiat contract de administrare sau de management, membrii ai întreprinderilor individuale şi întreprinderii familiale, persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, persoanele angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora, alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale, care au vârsta de cel puţin 18 ani şi realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi au domiciliul în judeţul Botoşani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.
          Declaraţia individuală de asigurare (descarcă model) se depune personal, în 30 de zile de la data încadrării într-una din situaţiile de mai sus la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani.
          Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât 35% din câştigul salarial mediu brut pe ţară şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut. Exemplu: pentru un venit asigurat de 1.000 lei în condiţii normale de muncă un asigurat achită o contribuţie de 313 lei (1.000 X 31,3% = 313 lei).
          Neplata la termenul scadent (data de 25 a lunii pentru luna anterioară – exemplu: contribuţia aferentă lunii ianuarie se achită până la data de 25 februarie) a contribuţiei de asigurări sociale generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.
          Pentru încheierea declaraţiei individuale de asigurare, persoanele prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la art. 6 alin. (1), pct. IV, vor prezenta după caz, următoarele documente:
  • actul de identitate, în original şi în copie (lit. a) – e));
  • copia contractului de administrare ori de management (lit. a));
  • copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale eliberate de A.N.A.F. (lit. b) – c), e));
  • copia contractului individual de muncă sau a altui document din care rezultă desfăşurarea activităţii (lit. d));
  • copia contractului, a acordului sau a altui document din care rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare (lit. e)).

     

Modificarea declaraţiei individuale de asigurare

          Ori de câte ori intervin modificări ale elementelor care au stat la baza încheierii declaraţiei individuale de asigurare (exemplu: majorare de venit asigurat, schimbare formă de organizare, schimbare nume), asiguratul are obligaţia de a depune la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani o comunicare de modificare a declaraţiei (descarcă model).

Suspendarea declaraţiei individuale de asigurare

          În situaţia în care, pe parcursul derulării asigurării nu se realizează veniturile prevăzute de lege, declaraţia se suspendă la cererea uneia din părţi. În această perioadă nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, iar perioada respectivă nu constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Atunci când suspendarea declaraţiei de asigurare se face din iniţiativa asiguratului, acesta are obligaţia de a depune o comunicare de modificare în acest sens (descarcă model).De asemenea, declaraţia individuală de asigurare se suspendă de drept pe perioada concediului medical şi a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate şi/sau concediului pentru creşterea copilului.

 Încetarea declaraţiei individuale de asigurare

          Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, au obligaţia să depună la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei, formularul-tip de încetare a declaraţiei de asigurare în sistemul public de pensii (descarcă model).
          Pentru asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care asigurarea este obligatorie, ca urmare a încadrării în câmpul muncii sau a pensionării, încetarea declaraţiei se va efectua cu data la care se vor prezenta documentele doveditoare (contract de muncă/adeverinţă de la angajator sau, după caz, decizie de pensionare).