● Aprobarea modelului unic al „Biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 334 din 17 aprilie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 456/842/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

CNAS precizează că noile bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice/internare au fost deja tipărite de CN „Imprimeria Naţională” şi au fost distribuite către casele de asigurări de sănătate din teritoriu, medicii din ambulatoriu fiind astfel aprovizionaţi la timp cu formularele tipizate care se utilizează exclusiv de la 1 iulie a.c.

Ordinul Ministerului Sănătăţii/CNAS nr. 456/842/2018 modifică formularul unic preexistent, astfel încât rubricile acestuia să coincidă cu prevederile reglementărilor intrate recent în vigoare, mai precis cu Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 (HG 140/2018), precum şi cu normele metodologice de aplicare a acestui act normativ (Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018).

Facem precizarea că biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/internare este un document care dovedeşte, printre altele, îndeplinirea unuia dintre „Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice” aprobate prin Ordinul CNPP nr. 1157/15.02.2018.

● Precizări referitoare la acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, „acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.