2016

Precizări referitoare la acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, „acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele:
• 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
• 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
• 3.131 lei: 1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018;
• 4.162 lei: începând cu data de 6 ianuarie 2018.
Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut aferentă lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcţie de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c. ale celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 2017 şi 2018.

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de:

Luna ianuarie 2018:
• Venit nimim asigurat: 1.403 lei;
• Cuantum contribuție: 351 lei;
Începând cu luna februarie 2018:
• Venit minim asigurat: 1.457 lei;
• Cuantum contribuție 364 lei;

IV. Valoarea punctului de pensie este de:
• 1.000 lei: 1 ianuarie – 30 iunie 2018;
• 1.100 lei: 1 iulie – 31 decembrie 2018.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2018 este de 1,15.

VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:
1 ianuarie 2018 – 5 ianuarie 2018:
• 3.131 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 1.566 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

începând cu data de 6 ianuarie 2018:
• 4.162 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.081 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:
• 520 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 640 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:
• 800 lei: 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2018;
• 880 lei: 1 iulie 2018 – 31 decembrie 2018.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5/03.01.2018;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi legale aplicabile în anul 2018.

Comunicat OUG nr. 103/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, legi aflate în sfera de competență a Casei Naționale de Pensii Publice.

Necesitatea acestui act normativ a rezultat din modificările și completările recente aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, precum și pentru înlăturarea anumitor paralelisme legislative identificate.

Astfel, în domeniul pensiilor publice, noile reglementări vizează, în principal:

  • eliminarea dispozițiilor caduce și instituirea unor noi prevederi procedurale în cazul persoanelor care, în timp, au aparținut atât sistemului public de pensii, cât și celui militar; s-a urmărit, în acest fel, corelarea Legii nr. 263/2010 cu Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
  • asigurarea facultativă pe bază de contract de asigurare socială;
  • clarificarea mai multor reglementări din Legea nr. 263/2010, cum ar fi: definirea noțiunii de nevăzător, introducerea dreptului de opțiune al copilului între pensia proprie și pensia de urmaș, cumulul a două categorii diferite de pensie acordate în cadrul sistemului public de pensii, cumulul a două pensii de serviciu prevăzute de legile cu caracter special, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, inclusiv sumele cu titlu de pensii/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului etc.
  • plata ajutorului de deces de către casele teritoriale de pensii în cazul angajaților;

Noul act normativ vizează și o serie de modificări la Legea nr. 346/2002. Acestea au în vedere clarificări privind pensia de invaliditate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordarea pensiei de urmaş în urma decesului asiguratului în accident de muncă sau din cauza unei boli profesionale, clarificarea procedurilor de decontare cu clinicile/secţiile şi cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor.

Sunt realizate, totodată, corelări necesare cu prevederi ale Regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucătorii migranți, dar și modificarea bazei de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de lege ca urmare a modificărilor Legii nr. 227/2015.