SISTEMUL DE ASIGURARE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

 

Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, respectiv:
a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;
b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorilor.

Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt asigurate în baza contractului de asigurare socială încheiat conform Legii nr. 263/2010.

Asigurații sistemului public de pensii sunt persoanele fizice pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoanele fizice ce achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform Legii nr. 263/2010. Din punct de vedere al obligativității asigurării, aceste persoane se împart în două categorii: asigurați obligatoriu și asigurați facultativ.

Asigurarea facultativă
Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. Acest contract de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

Asigurarea obligatorie
În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul Legii nr. 263/2010:

I.a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
b) funcţionarii publici;
d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal.