PENSII / Pensia anticipată parțială

 

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare (anexa 5), precum şi cele care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere următoarele perioadele asimilate:

Art. 49 alin. (1)
Legea nr. 263/2010
• perioada în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate;
• cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
• serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, precum şi perioada de concentrare, mobilizare sau prizonierat

Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a edus vârsta standard de pensionare, conform tabelului:

Perioada de cotizare realizată
peste stagiul complet de cotizare
prevăzut în anexa nr. 5
Procentul de diminuare
pentru fiecare lună
de anticipare (%)
până la 1 an 0,50
peste 1 an 0,45
peste 2 ani 0,40
peste 3 ani 0,35
peste 4 ani 0,30
peste 5 ani 0,25
peste 6 ani 0,20
între 7 și 8 ani 0,15

 

Luni de anticipare = perioada cuprinsa între data acordării pensiei anticipate parţiale şi data împlinirii vârstei standard sau a vârstei standard reduse potrivit legii. Diminuarea stabilită se menţine până la data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă.

ATENŢIE!

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la acordarea pensiei anticipate parţiale, nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de legea privind sistemul public de pensii sau de alte acte normative.

TRECEREA DE LA PENSIE ANTICIPATĂ PARŢIALĂ LA PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Începând cu 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstei standard de pensionare sau a vârstei standard reduse, pensia anticipată parţială se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIEREA LA PENSIE

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite sau a curatorului acesteia, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 263/2010, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa de Pensii în raza careia domiciliază persoana.

Cererea de pensionare, depusă în condiţiile de mai sus, poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare

Acte necesare pentru înscrierea la pensia anticipată:

• cerere tip;
• carnetul de muncă;
• carnetul de asigurări sociale pentru agricultori;
• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
• actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie;
• livretul militar;
• diploma de absolvire a învăţământului universitar şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
• adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
• adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii;
• procura specială, pentru mandatar;
• dovada încetării calităţii de asigurat, pentru persoanele care, la data solicitării pensiei anticipate /anticipate parţiale, nu mai au calitatea de asigurat;
• adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011.