Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție – 10 iunie 2024

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (3) din OUG nr. 115/2023 și art. VII alin. (7) / XI / XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, Casa Județeană de Pensii Botoșani organizează, în data de 10.06.2024, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, Clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Stabiliri Prestații. (detalii)

Anunț examen de promovare în grad profesional pentru o funcție publică de execuție – 24 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Casa Județeană de Pensii Botoșani organizează, la sediul instituției din Botoșani, Calea Națională nr. 85, examen de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Evidență Contribuabili, în gradul profesional după promovare – superior (detalii).

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție – 29 martie 2024

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (3) din OUG nr. 115/2023 și art. VII alin. (7) / XI / XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, Casa Județeană de Pensii Botoșani organizează, în data de 29.03.2024, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, Clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Stabiliri Prestații. (detalii)

Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2024

Indicatori utilizați în sistemul public de pensii
pentru anul 2024

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:
7.567 lei – începând cu 1 ianuarie 2024.

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale sunt următoarele:
25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
20,25% datorată de către persoanele fizice care realizează, la locul unde se află funcția de bază, venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza unor:
– contracte individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricol și industrie alimentară, și care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
– contracte individuale de muncă, rapoarte de serviciu și unele statute speciale prevăzute de lege,  ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator și care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 lei inclusiv.
25% – datorată de persoanele fizice care au încheiat un contract de asigurare socială.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 4,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.

Mențiune: În situația  participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri se utilizează un indice de corecţie de 0,81000. 

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru care se datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, în baza:
• contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectoarele construcţii, agricol și industrie alimentară;
• contractelor individuale de muncă, rapoartelor de serviciu sau a unor statute speciale prevăzute de lege, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator:
– sunt scutite de la plata acestei contribuţii pentru veniturile lunare brute de până la 10.000 lei inclusiv;
– pot opta în scris, la angajator, pentru plata cotei de 4,75% datorate la fondul de pensii administrat privat;
– pot renunța la opțiunea de mai sus, prin depunerea unei solicitări în scris la angajator.

III. Începând cu 1 ianuarie 2024:
Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 3.300 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 octombrie 2023). Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 825 lei.
Valoarea punctului de pensie este de:  2.032 lei.
Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.
Cuantumul ajutorului de deces este de:
7.567 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
3.784 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

IV. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.281 lei.

V. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, este de 1.626 lei.

Alte precizări:
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%.

Persoanele fizice, cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Câştigul salarial mediu net utilizat la calculul impozitului pe venitul din pensii de serviciu este de 4.426 lei.

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 4.582 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, pentru sectorul agricol și industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost stabilit la 3.436 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi aplicabile în anul 2024.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, CONCURS NAȚIONAL, PROIECT – PILOT

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat în data de 23 martie 2023 PROIECTUL-PILOT AL CONCURSULUI NAȚIONAL pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul administraţiei publice centrale.
Proiectul-pilot are la bază o abordare modernă de recrutare în funcția publică și se desfășoară în două etape: etapa de recrutare, realizată prin concurs național, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și etapa de selecție, realizată prin concurs pe post de către instituţiile şi autorităţile publice.
Concursul naţional este inspirat de modelul european de recrutare (EPSO) şi asigură derularea unui proces de recrutare transparent și incluziv, bazat pe competențe și în strânsă legătură cu nevoile reale ale instituțiilor publice.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor – 15 Martie

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor este marcată în fiecare an, la 15 martie, ca mijloc de sensibilizare la nivel mondial cu privire la drepturile şi nevoile consumatorilor.

Comunicat de presă privind elevii și studenții care au calitatea de beneficiari ai unei pensii de urmaș

           26.08.2022

COMUNICAT DE PRESĂ 

CU PRIVIRE LA ELEVII ȘI STUDENȚII CARE AU CALITATEA DE BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, elevii beneficiari ai unei pensii urmaş care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021adeverința din care să rezulte că, în anul școlar 2022-2023, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată, urmând a fi achitată ulterior, după prezentarea acestui document.

Întrucât anul universitar începe la data de 01.10.2022 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2021 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la casa teritorială de pensii o declaraţie pe proprie raspundere în acest sens, completată şi semnată olograf. Formularul acestei declarații poate fi descărcat de pe site-ul C.J.P. Botoșani, www.pensii-botosani.ro (descarcă formular) și poate fi comunicat atât în format letric cât și prin poștă electronică la adresa: pensii.botosani@cnpp.ro .

Până la data de 25 octombrie 2022, studenții urmași trebuie să depună adeverința în formă originală sau în copie transmisă inclusive în format electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

Adeverința, care atestă calitatea de student în anul universitar 2022-2023 în original, trebuie depusă la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021.

În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, drepturile de pensie de urmaș ale studenților se rețin la plată după cum urmează:

 • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaș nu au depus declarația pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2022;
 • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverința prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs.

Plata pensiei de urmaș se SUSPENDĂ începând cu luna ianuarie 2023, dacă studenții urmași care au transmis adeverința în copie sau în format electronic nu au depus și originalul adeverinței până la data de 25 decembrie 2021.

 

Ioan BUZILĂ,

Director Executiv

Anunț privind activitatea Comisiei Medicale de Expertiză și Recuperare a Capacității de Muncă (Cabinetele de Expertiză Medicală Botoșani și Dorohoi), pe perioada 22 – 31 august 2022

Comunicat privind clarificarea modului de organizare a studiilor efectuate în străinătate, în vederea stabilirii pensiei de urmaș

Pentru clarificarea modului de organizare a studiilor efectuate în străinătate, în vederea stabilirii pensiei de urmaș, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educației, recomandă ca solicitările să fie însoțite de copia după documentul școlar (dacă actul de studii este emis în limbile română, engleză, franceză spaniolă sau italiana) sau de copie și traducere în limba română (pentru actele emise în celelalte limbi străine).

● În atenția candidaților declarați admiși la selecția de dosare pentru concursul organizat de Casa Județeană de Pensii Botoșani în data de 6 septembrie 2021 în vederea susținerii probei scrise

Descarcă comunicatul comisiei de concurs.

● Comunicat referitor la indemnizațiile acordate copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice

Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere  de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021.

Acest act normativ, prin introducerea art. 31, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi și copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, casele județene de pensii, precum și Casa de Pensii a Municipiului București analizează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021.

!! Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2022. !!

Având în vedere termenele legale precizate mai sus și pentru a evita aglomerațiile nedorite la sediile caselor teritoriale de pensii, adresăm rugămintea către beneficiari să apeleze inclusiv la modalitatea transmiterii cererilor prin intermediul serviciilor poștale.

În final, reiterăm faptul că data acordării acestor drepturi este 1 ianuarie 2022, indiferent dacă cererile au fost depuse la o dată anterioară acesteia.   

Casa Națională de Pensii Publice

Direcția Comunicare şi Relații Publice

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Cu drag, colectivul Casei Județene de Pensii Botoșani

● Începe o nouă etapă liniștită din viața ta cu ajutorul programului „Un singur drum la Casa de Pensii”

Pașii necesari pentru depunerea online a dosarului de pensie

● Anunț MMPS – evaluare în vederea desemnării unui atașat pe probleme de muncă și sociale, a cărui misiune diplomatică se desfășoară în cadrul Ambasadei României în Statul Israel

Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale organizează evaluare în vederea desemnării unui atașat pe probleme de muncă și sociale, din cadrul Corpului Atașaților pe Probleme de Muncă și Sociale, a cărui misiune diplomatică se desfășoară în cadrul Ambasadei României în Statul Israel, pe o durată determinată, care să nu depășească 90 de zile de la încetarea stării de alertă pe teritoriul României.

Detaliile se regăsesc în link-ul de mai jos:
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister-2019/minister-organizare/concursuri/6143-mmps-organizeaza-evaluare-%C3%AEn-vederea-desemnarii-unui-atasat-pe-probleme-de-munca-si-sociale-in-cadrul-ambasadei-romaniei-in-statul-israel

● În atenţia angajatorilor şi/sau persoanelor fizice care solicită eliberarea documentului portabil A1 pentru lucrătorii detaşaţi în spaţiul comunitar

Având în vedere platforma dezvoltată pe portalul CNPP (www.cnpp.ro) în secţiunea „Comunicare cu publicul / Depuneri cereri şi documente„, vă recomandăm să utilizaţi acest mijloc modern şi eficient de comunicare.

  Această opţiune asigură:

 • un grad mai mare de conformitate faţă de cerinţele de conţinut al dosarului, luând în considerare că formularul de cerere prevede explicit documentele care trebuie să însoţească cererea;
 • confirmarea vizualizării solicitării dumneavoastră;
 • accesarea serviciilor CNPP fără a vă deplasa la sediul instituţiei.

Reamintim că eliberarea documentului portabil A1, într-un interval de timp rezonabil, poate fi realizată cu condiţia ca dosarul să fie complet.

● Anunţ referitor la transmiterea prin mijloace electronice a adeverinţelor care atestă continuarea studiilor

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor.

Sunt avuţi în vedere copiii urmaşi care au depăşit vârsta de 16 ani.

Având în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârşitul anului şcolar 2020 – 2021.


La Casa Județeană de Pensii Botoșani, adeverința poate fi transmisă  prin:

• E-mail, la adresa: pensii.botosani@cnpp.ro

• Messenger pe Facebook: Casa de Pensii Botosani

• WhatsApp, la numărul: 0728938051

• Fax, la numărul: 0231513517

• CN Poşta Română sau curier, la adresa: Botoșani, Calea Naţională 85, CP 710048.

● Majorarea indemnizației lunare acordate prin Decretul-Lege nr. 118/1990, în cazul unor categorii de persoane

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, indemnizația lunară se majorează de la 200 de lei la 350 de lei pentru persoanele care:

 • au fost internate în spitale de psihiatrie;
 • au avut stabilit domiciliu obligatoriu.

Noul cuantum se acordă pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă persoanele sunt sau nu pensionate.

Drepturile majorate potrivit Legii nr. 117/2020 se acordă de la data de 12 iulie 2020.


Comunicat al Biroului de Presă al CNPP, 15.07.2020

● Anunț referitor la măsurile privind RELUAREA GRADUALĂ A ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL în casele teritoriale de pensii

Odată cu trecerea la starea de alertă, instituțiile care funcționează în cadrul sistemului public de pensii își reiau activitatea de relaţii cu publicul, gradual.

Urmărim să protejăm – în continuare – sănătatea beneficiarilor noștri și să prevenim răspândirea Covid 19, astfel că vom începe cu următoarele servicii sensibile:

 •  Depunerea dosarelor de pensii și a cererilor de recalculare care presupun anexarea unor documente originale;
 •  Activitatea de expertiză medicală, în cazul pensiilor de invaliditate;
 •  Solicitarea ajutoarelor de deces.

Accesul în spaţiile închise va fi asigurat în condiţii de siguranţă sanitară și distanţare socială, cu respectarea fluxurilor și a traseelor definite.

Totodată, menținem și recomandăm posibilitatea:

 • transmiterii cererilor și a documentelor prin intermediul serviciilor poștale, de curierat și poștă electronică, facilitând accesul la serviciile caselor teritoriale de pensii și pentru persoanele care nu se pot deplasa la sediile acestora,
 • plăţii prin cont bancar a contribuţiilor de asigurări sociale și a ajutoarelor de deces.

Pentru celelalte tipuri de servicii activitatea va continua și va fi asigurată telefonic și prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, datele de contact fiind afișate pe pagina de internet a caselor teritoriale de pensii.

● EXPERTIZAREA MEDICALĂ A CAZURILOR NOI; Revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate; Suspendarea acordării biletelor de tratament balnear; Întreruperea sejurului pentru tratament balnear; Măsurile de prevenție

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice a făcut următoarele anunțuri referitoare la:

# EXPERTIZAREA MEDICALĂ A CAZURILOR NOI

# Revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate

# Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear și de întrerupere a sejurului pensionarilor aflați în tratament

# Măsurile de prevenție COVID-19

 

Ultima actualizare: 25.03.2020

● DATELE DE CONTACT ALE CJP BOTOȘANI DE UTILIZAT ÎN ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL LA DISTANȚĂ

Program de lucru cu publicul, în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020
LA GHIȘEE:
● De luni, până joi, între orele 08.00 – 14.00
● Vineri, între orele 08.00 – 12.00

LA DISTANȚĂ (telefonic):
● De luni, până joi, între orele 08.00 – 16.30
● Vineri, între orele 08.00 – 14.00


Datele de contact (numere de telefon, adresă de e-mail) ale instituției de utilizat în activitatea de relații cu publicul la distanță sunt următoarele:
● Adresă poștă electronică: pensii.botosani@cnpp.ro
● Relații cu publicul: stabiliri prestații/depuneri cereri pensii – 0725.588.813
● Relații cu publicul: plăți prestații/ajutoare de deces – 0725.588.812
● Bilete de tratament – 0371.471.307
● Contracte de asigurări sociale – 0725.943.613
● Adeverințe stagii de cotizare/Negatii formular E101 (pentru Germania) – 0725.943.612
● Comunicare/Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public – 0725.588.820
● Secretariat/Registratură – 0231.536.724 / 0231.536.725
● Accidente de muncă și boli profesionale – 0725.940.712
● Pensii internaționale – 0725.940.714 / 0725.940.719
● Popriri/rețineri din pensii – 0725.940.717
● Cabinet de expertiză medicală Botoșani – 0231.514.466
● Cabinet de expertiză medicală Dorohoi – 0231.613.240 / 0725.588.816
● Director executiv – 0726.291.582
● Director executiv adjunct prestații și legi speciale – 0728.938.051
● Director executiv adjunct economic – 0793.693.963
● Șef serviciu evidență contribuabili – 0725.943.619
● Șef serviciu stabiliri prestatii – 0725.588.815
● Șef serviciu plăți prestații – 0725.943.620

● Anunț referitor la măsurile de siguranță medicală în instituțiile care gestionează sistemul public de pensii

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituției (CNPP și case teritoriale) și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează:

 • prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate;
 • prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:

 • depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
 • solicitarea ajutoarelor de deces;
 • activitatea de expertiză medicală;
 • alte situații excepționale, urgente.

Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:

 • păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 • asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.

Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Începând cu aceeași dată, se suspendă activitatea de la punctele de lucru ale caselor teritoriale de pensii (acolo unde acestea există).

● Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt următorii:

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019);
• 5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).

Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei.

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:
• 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
• 8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.

În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

III. Începând cu 1 ianuarie 2020:

• Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);

• Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 558 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.265 lei – în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020;

• 1.775 lei – începând cu 1 septembrie 2020.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2020 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

În perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020

• 5.163  lei  –   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2020

• 5.429 lei    –  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.715 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 704 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, este de1.012 lei.

Alte precizări:

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.
Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Prin excepţie de la prevederile referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:
– pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei;
– în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi aplicabile în anul 2020.

● Informare privind plata pensiilor în luna ianuarie 2020

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.

Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.

În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.

În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.

● 1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Mesajul domnului Preşedinte al Casei Naţionale de Pensii Publice, cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

● În atenția studenților care beneficiază de pensie de urmaș

Întrucât anul universitar începe la data de 01.10.2019 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la casa teritorială de pensii o declaraţie (descarcă de aici) în acest sens, completată şi semnată olograf. Ulterior, dar nu mai târziu de 25.10.2019, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învăţământ organizată conform legii.

● Precizări referitoare la unele modificări legislative în sistemul public de pensii aplicabile începând cu 01.09.2019

Biroul de presă al Casei Naţionale de Pensii Publice aduce la cunoştinţa cetăţenilor următoarele modificări legislative în sistemul public de pensii, aplicabile începând cu data de 01.09.2019:

 • valoarea punctului de pensie se majorează de la 1.100 lei la 1.265 lei;
 • nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează de la 640 lei la 704 lei;
 • indemnizaţia pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I  de  invaliditate, se majorează de  la 880 lei la 1.012 lei.

● Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative

Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare naţională, care se derulează începând cu data de 27 iulie 2018.

Scopul proiectului este creşterea gradului de transparenţă a actului de guvernare la nivel central şi local.

În acest sens, a fost elaborat „Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative”, document care poate fi descărcat în format word şi .pdf.

Rezultatele selecției de dosare depuse în vederea ocupării prin concurs a funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior, temporar vacantă, la Serviciul stabiliri prestații

Descarcă rezultatele selecției de dosare depuse în vederea ocupării prin concurs a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, temporar vacantă, la Serviciul stabiliri prestații.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție pe perioadă

Descarcă anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuție, temporar vacantă de consilier cl. I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestații și bibliografia necesară.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

Descarcă anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă de inspector cl. I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Evidență Contribuabili și bibliografia necesară.

Comunicat de presă

Descarcă comunicatul de presă privind modificările legislative de care beneficiază unii pensionari începând cu 1 februarie 2017.

Anunt individual – dna. Daker Florica

Anunţ individual privind emiterea deciziei de debit pentru dna. Daker Florica, loc. Dobârceni.