Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

1. SOLICITARE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
2. BULETINUL INFORMATIV AL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC
3. BUGET
4. BILANŢURILE CONTABILE
5. ACHIZIŢII PUBLICE
6. DECLARAŢII DE AVERE ŞI DECLARAŢII DE INTERESE
7. CERERI / FORMULARE TIPIZATE

===============================================================================================
1. SOLICITARE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

1.1. Nume şi prenume ale funcţionarilor publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public, precum şi datele lor de contact:

▪ Cristina-Elena ANTON – director executiv; e-mail: cristina.anton@cnpp.ro; tel.: 0726291582
▪ Ioan BUZILĂ
– director executiv adjunct; e-mail: ioan.buzila@cnpp.ro; tel.: 0723.693963
Brîndușa RUSSU – purtător de cuvânt; brandusa.russu@cnpp.ro; tel.: 0725.588820

1.2. Lista cu documentele de interes public şi lista cu documentele produse/gestionate de instituţie, conform legii:

Lista cuprinzând documentele de interes public, conform prevederilor art. 5, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 544/2001 (descarcă).
.
Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituţie (art. 5, alin. 1, lit. h din Legea nr. 544/2001):
Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic
Compartimentul Informatică
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Compartimentul Expertiză Medicală
Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartimentul Gestiunea Biletelor de Tratament
Serviciul Evidenţă Contribuabili
Compartimentul Achiziţii Publice
Serviciul Stabiliri Prestaţii
Compartimentul Pensii Internaţionale
Serviciul Plăţi Prestaţii

1.3. Model de cerere tip / formular – solicitare în baza Legii nr. 544/2001 (vezi aici modelul de cerere tip prevăzut în Anexa la HGR nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001).

1.4. Modalitatea de contestare a deciziei şi modelele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare: în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale, el poate depune reclamaţie administrativă (descarcă model 1 sau descarcă model 2).

1.5. Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001:
Raport 2022
Raport 2021
Raport 2020
Raport 2019
Raport 2018
Raport 2017
Raport 2016
▪ Raport 2015
▪ Raport 2014
▪ Raport 2013

===============================================================================================
2. BULETINUL INFORMATIV AL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

► Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu:
▪ actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei (detalii);
▪ structura organizatorică, atribuţiile departamentelor (detalii)
▪ programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei (detalii);
▪ numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (detalii);
▪ coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet (detalii);
▪ sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil (detalii);
▪ programele şi strategiile publice (detalii);
▪ lista cuprinzând documentele de interes public (detalii);
▪ lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (detalii);
▪ modalitatea de contestare a deciziei instituţiei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate (detalii).

► Solicitarea informaţiilor care nu se comunică din oficiu se poate face:
▪ în scris, format hârtie sau format electronic (descarcă model cerere-tip);
▪ verbal.

► Informaţiile exceptate de la liberul acces:
▪ informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare care aduc atingere principilului liberei concurenţe;
▪ informaţiile cu privire la datele personale;
▪ baza de date privind asiguraţii şi beneficiarii sistemului public;
▪ informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei;
▪ informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

===============================================================================================
3. BUGET

3.1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei, pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare.
3.2. Execuţia bugetară – situaţia plăţilor în format deschis, actualizate cu o frecvenţă lunară.
3.3. Situaţia drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, ale angajaţilor din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani.

===============================================================================================
4. BILANŢURILE CONTABILE 

Bilanţurile contabile semestriale se pot vizualiza aici.

===============================================================================================
5. ACHIZIŢII PUBLICE

5.1. Programul anual de achiziţii publice.
5.2. Centralizatorul achiziţiilor publice, cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, cu o actualizare trimestrială.
5.3. Contractele de achiziţii publice, cu valoarea totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexe acestora.
5.4. Strategia anuală de achiziţii publice.

===============================================================================================
6. DECLARAŢII DE AVERE ŞI DECLARAŢII DE INTERESE

Directorii instituţiei
Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic
Compartimentul Informatică
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Compartimentul Expertiză Medicală
Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartimentul Gestiunea Biletelor de Tratament
Serviciul Evidenţă Contribuabili
Compartimentul Achiziţii Publice
Serviciul Stabiliri Prestaţii
Compartimentul Pensii Internaţionale
Serviciul Plăţi Prestaţii

===============================================================================================
7. CERERI / FORMULARE TIPIZATE

Cererile / formularele tipizate se pot descărca de aici.
Timpul mediu estimativ de completare a fiecărui formular de către persoanele interesate este de 5 minute.